Privacy statement

Wetgeving:

Wij respecteren de privacy van onze cliënten, medewerkers en bezoekers aan onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de eisen die de Autoriteit persoonsgegevens stelt.

Met deze privacyverklaring geeft Findool Vertegenwoordigingen invulling aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Findool Vertegenwoordigingen doet rechtstreeks zaken met haar cliënten. Dat wil zeggen dat het contact dat u – als cliënt of potentiële cliënt – met ons heeft, voornamelijk via de telefoon, post of via internet verloopt.

Bescherming van persoonsgegevens:

Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van onze cliënten en medewerkers. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor ons dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . De door ons gevoerde persoonsgegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Waar in deze Privacyverklaring wordt gesproken over uw persoonsgegevens en privacy, zijn daaronder begrepen de persoonsgegevens en de privacy van degene die u vertegenwoordigt. Wanneer u Findool Vertegenwoordigingen verzoekt in overeenstemming met de bepalingen uit een beheersovereenkomst dan wel in het kader van een wettelijke maatregel het financiële beheer te voeren, kunnen wij gegevens van u en van degene die u vertegenwoordigt verwerken.

Dit betekent onder andere dat uw gegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden als uiteengezet in deze Privacy Verklaring. Uw persoonsgegevens worden door ons beschermd en kunt u bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens nooit doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien wij hier wettelijk toe verplicht worden of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen jegens u.

Gegevensverwerking cliënten:

Findool Vertegenwoordigingen verzamelt en verwerkt informatie van u en degene die u uit hoofde van uw Bewindvoerder, Mentor, Curator of Budgetbeheerder vertegenwoordigt met als doel het verbeteren van haar dienstverlening en bedrijfsvoering; Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenkomst met dit Privacy Statement.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

Findool Vertegenwoordigingen verwerkt onder meer de volgende gegeven: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer(s), contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer (zorg)verzekeraars, (kopie) ID-bewijs, BSN. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Grondslag voor verwerken en opslaan van deze persoonsgegevens is in het kader van het beschermingsbewind, mentorschap of curatele de beschikking van de rechtbank. In het kader van het budgetbeheer is dit de overeenkomst.

Persoonsgegevens die Findool Vertegenwoordigingen van haar cliënten ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

• Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;

• Voor de uitvoering van onze dienstverlening in het kader van een wettelijke maatregel dan wel overeenkomst.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid evenals gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Daarnaast vallen hier strafrechtelijke gegevens onder en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit gedrag.

Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging. Verder kunnen wij deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

Findool Vertegenwoordigingen kan uw persoonsgegevens doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Daarnaast kan Findool Vertegenwoordigingen uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen.

Gegevens die wij verwerken van website bezoekers

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat  wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geolocatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Findool B.V. maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Op onze website kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan het privacy beleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacy beleid.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Archieven

De gegevens die aan Findool Vertegenwoordigingen worden aangeboden, worden door ons opgeslagen in de volgende systemen

• SMART FMS (Bewindvoerdersoftware, digitaal)

• Centridox E-mail archief (Digitaal)

• DocuOnline Documenten archief (Digitaal)

• Twinfield (Boekhoudsoftware, digitaal)

• Papieren dossiers in afsluitbare archiefkasten (analoog)

Deze archieven zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Findool Vertegenwoordigingen en zijn alle beveiligd met complexe wachtwoorden, die uitsluitend bij ons bekend zijn en niet met derden worden gedeeld.

De persoonlijke gegevens worden minimaal 7 jaar en maximaal 8 jaar bewaard.

Gegevensverwerking medewerkers:

Findool B.V. verwerkt onder meer de volgende gegevens:

NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning (kopie), Verklaringen omtrent Gedrag, VAR. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Grondslag voor verwerken en opslaan van deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst dan wel stageovereenkomst. 

Persoonsgegevens die Findool B.V. van haar werknemers, stagiaires, kandidaten en sollicitanten ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

• Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;

• Om met u een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren;

• Om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen en uw beschikbaarheid vast te leggen;

• Om te beoordelen of u voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;

• Om onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;

• Om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren;

• Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en –rapportages, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;

• Om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en ons intranet;

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

Findool B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiele) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Findool B.V. uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, evenals gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Daarnaast vallen hier strafrechtelijke gegevens onder en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit gedrag.

De bijzondere gegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. Wij doen dit om gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, onze re-integratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, hetgeen in diverse (toekomstige) wet- en regelgeving is terug te vinden. Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen. Wij kunnen de van u ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan onze opdrachtgevers indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Verder kunnen wij deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.

Inzage, correctie en verwijderen persoonsgegevens

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Op verzoek van de betrokkene wordt een overzicht toegestuurd van de persoonlijke gegevens die in de archieven zijn opgeslagen (eenmalig). Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Uw verzoek kunt u richten aan Findool Vertegenwoordigingen, Postbus 112, 7440 AC te Nijverdal.

Wijziging Privacyverklaring

Findool B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Van iedere wijziging zult u schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Overige bepalingen

De betrokkene heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen betreffende verwerking van zijn persoonlijke gegevens.

 

Meer informatie?

Ondersteuning of hulp nodig? Meld je vrijblijvend bij ons aan. Of neem contact met ons op.

 

AANMELDEN

 

 

Contact informatie

Postbus 112, 7440 AC Nijverdal
Tel: 0548 88 20 15 (voor cliënten)
Tel: 0548 76 00 31 (voor professionals)
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Je bent van harte welkom op ons kantoor, maar maak van te voren wel even een afspraak.

Erkenningen

 Findool is lid van de nbbi