Klachten

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Wij stellen dan ook alles in het werk om dit te realiseren. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht hebt, dan willen wij dit graag weten.

Wij zien uw klacht als een kans om ons te verbeteren. Om er zeker van te zijn dat uw klacht op de juiste wijze wordt afgehandeld hebben wij een klachtenreglement opgesteld. Hieronder treft u deze aan.

Klachtenregeling Findool BV

Paragraaf 1: Algemeen

Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

1.1.        Bedrijfsleiding: Zij die belast zijn met de dagelijkse leiding van de organisatie;

1.2.        Brancheorganisatie: NBPB = Nederlandse Brancheorganisatie voor Professionele Bewindvoerders;

1.3.        Cliënt(e): De persoon(en) waarover de door de kantonrechter een gerechtelijke maatregel is uitgesproken, dan wel de persoon(en) die zelfstandig door middel van een overeenkomst een volmacht aan Findool  BV heeft verleend ten behoeve van het inkomensbeheer;

1.4.        Curator: Zij die binnen de organisatie eindverantwoordelijke is de uitvoering van de maatregel hieronder worden ook de bewindvoerder of mentor bedoeld;

1.5.        Klager: Zij die de klacht indient;

1.6.        Klacht: Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij de onderneming ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie;

1.7.        Maatregel: De via de rechter bij beschikking uitgesproken maatregel tot ondercuratelestelling, beschermingsbewind , of mentorschap dan wel het uitvoeren van het inkomensbeheer voor cliënt(en) door middel van een overeenkomst en machtiging met de organisatie;

1.8.        Medewerker: Iedere andere werknemer dan de Curator of zaakbehandelaar;

1.9.        Organisatie: Findool BV;

1.10.     Zaakbehandelaar: Zij die belast is met de uitvoering van de praktische werkzaamheden in het kader van de maatregel;

Reikwijdte

2.1.        Deze regeling is beperkt tot diegene die gerechtigd is de maatregel te verzoeken als bedoel in artikel 1:379 BW, eerste en tweede lid.

2.2.        Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van een klacht door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.

2.3.        Een klacht dient schriftelijk of per mail te worden ingediend en ten minstens voorzien van het volgende:

a) naam en adres van de melder;

b) de datum van vermelding de klacht;

c) een gemotiveerde omschrijving van de klacht.

2.4.        De schriftelijke vastlegging of de schriftelijke reproductie door de organisatie vastgelegde gegevens levert volledig bewijs daarvan op, zolang geen tegenbewijs daartegen is geleverd.

2.5.        Bij gegronde klachten kan een (vervolg)onderzoek worden ingesteld, de cliënt dient hieraan volledige medewerking aan te verlenen.

Paragraaf 2: Klachten

Behandeling klacht

3.1.        Klachten worden terstond gemeld aan de verantwoordelijke curator. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort indien noodzakelijk de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen.

3.2.        Klager ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van de klacht met daarin vermeld de uiterste afhandelingstermijn van de klacht.

3.3.        De klacht wordt binnen het digitale cliëntendossier geregistreerd.

3.4.        Klachten worden beoordeeld door de curator die geen eindverantwoordelijke is van het dossier.

Afhandeling klacht

4.1.        De wijze van behandeling wordt bepaald door de bedrijfsleiding, echter met inachtneming van het volgende:

a) de curator hoort de cliënt en de zaakbehandelaar, tenzij de curator van oordeel is dat de klacht niet ontvankelijk of kennelijke ongegrond is;

b) de curator deelt dat schriftelijk mee aan de cliënt en de zaakbehandelaar;

c) de curator lost de klacht zo mogelijk op door bemiddeling en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mee aan de cliënt en de zaakbehandelaar.

4.2.        De curator gaat na of de gedragingen waarover is geklaagd:

a) in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling;

b) in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de onderneming zich heeft verbonden;

c) na afweging van alle feiten en omstandigheden redelijk toelaatbaar is.

4.3.        De curator kan de klacht niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond verklaren. Van de beslissing wordt terstond een afschrift gezonden aan de cliënt en de zaakbehandelaar.

4.4.        Een klacht dient binnen 6 weken afgehandeld te worden.

4.5.        Indien klager niet eens is met de afhandeling kan zij de klacht voorleggen aan de brancheorganisatie.

Beëindiging behandeling

5.1.        Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt wanneer:

a) de cliënt zich, voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend;

b) het feit waartegen geklaagd wordt, langer dan drie maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;

c) de klacht anoniem is.

Kosten

6.1.        Kosten van eventuele onderzoeken zullen op de in het ongelijk gestelde partij worden verhaald.

6.2.        De kosten van rechtsbijstand die ter zake van een geschil tussen de cliënt en de organisatie, de zaakbehandelaar of overige medewerkers zijn gemaakt in een procedure voor een rechter of een geschillencommissie, komen voor rekening van de cliënt respectievelijk voor rekening van de organisatie indien en voor zover zulks bij uitspraak van de rechter of die geschillencommissie is bepaald.

6.3.        De kosten die de organisatie, de zaakbehandelaar of overige medewerkers in en buiten rechte moet maken indien zij wordt betrokken in procedures of geschillen tussen cliënt en een derde, komen voor rekening van de cliënt.

Archivering

De bedrijfsleiding van de onderneming archiveert de afgedane klacht conform wettelijke bepaling.

Paragraaf 3: Slotbepaling

Geheimhouding

Een ieder die bij een behandeling van een klacht dan wel een bezwaar is betrokken is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen.

Inwerkingtreding en citeertitel

9.1.        Deze regeling treedt in werking op 23 maart 2015 en geldt voor onbepaalde tijd.

9.2.        Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling Findool BV.

Laatst bijgewerkt op 23 maart 2015

Meer informatie?

Ondersteuning of hulp nodig? Meld je vrijblijvend bij ons aan. Of neem contact met ons op.

 

AANMELDEN

 

 

Contact informatie

Postbus 112, 7440 AC Nijverdal
Tel: 0548 88 20 15 (voor cliënten)
Tel: 0548 76 00 31 (voor professionals)
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Je bent van harte welkom op ons kantoor, maar maak van te voren wel even een afspraak.

Erkenningen

 Findool is lid van de nbbi