Wat is schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening is kortgezegd het regelen van je schulden door een instantie met als doel schuldenvrij te worden. Over het algemeen krijgen schuldeisers dan maar een klein gedeelte van hun vordering terug. Jouw schulden worden dan gesaneerd. Daarom wordt schuldhulp ook wel schuldsanering genoemd. Een schuldhulpverleningstraject duurt over het algemeen 3 jaar. 

In Nederland zijn er verschillende organisaties die persoonlijke hulp bieden of advies geven bij het hebben van schulden of die zich bezig houden met het regelen van schulden. Schuldhulp wordt uitgevoerd door een schuldhulpverlener, dat kan iemand zijn van een gemeente, gemeentelijke kredietbank maar ook je bewindvoerder of curator mag schulden voor je regelen. Er is dan sprake van schuldenbewind. In dit artikel behandelen we alles wat je moet weten over schuldhulpverlening. 

 

Inhoud

Hoe ziet schuldhulpverlening eruit?

Welke soorten schulden zijn er?

Wat zijn de meest voorkomende schulden?

Wat zijn problematische schulden?

Wat zijn de voorwaarden voor schuldhulpverlening?

Wat zijn de gevolgen van schulden?

Wat is het minnelijke traject?

Wat is het wettelijke schuldsaneringstraject?

Schuldenbewind aanvragen?

 

Hoe ziet schuldhulpverlening eruit?

Schuldhulpverlening bestaat eigenlijk uit 2 dingen. Het minnelijke traject en het wettelijke traject. Als eerste zal een schuldhulpverlener proberen vrijwillig een oplossing te vinden met je schuldeisers, dit is het minnelijke traject. Lukt dit traject niet dan wordt de rechter gevraagd om schuldeisers te dwingen. Dit is het wettelijke traject, de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

 

Welke soorten schulden zijn er?

De meeste mensen weten wel dat ze door het aangaan van een lening bij de bank een schuld hebben. Maar er zijn nog meer vormen van leningen waarbij je misschien niet direct door hebt dat het een schuld betreft. Denk bijvoorbeeld aan roodstaan bij de bank. Maar ook als je gebruikt maakt van een credit card of winkelpas heb je direct een schuld te pakken. Schulden ontstaan vaak door meerdere oorzaken. Er zijn verschillende soorten schulden onder te verdelen:

 • Overlevingsschulden: dit zijn schulden die ontstaan wanneer je vaste lasten in verhouding te hoog zijn tot je inkomsten. Dit kan op termijn betalingsproblemen opleveren en komen vooral voor als je een minimum inkomen hebt.
 • Overbestedingsschulden: dit zijn schulden die ontstaan doordat je teveel uitgeeft in verhouding tot wat je verdient. In principe heb je geld genoeg om rond te komen maar omdat je geen overzicht hebt geef je teveel uit.
 • Aanpassingsschulden: dit zijn schulden die ontstaan als je ineens minder inkomen hebt. Bijvoorbeeld als je je baan verliest. Je hebt dan minder inkomen maar je vaste lasten blijven hetzelfde. Dit komt ook voor bij echtscheidingen enz. 
 • Compensatieschulden: deze schulden komen voort uit psychische problemen. Bijvoorbeeld als je een alcohol of gokverslaving hebt. Je blijft je verslaving bekostigen ten kosten van je vaste lasten.

 

Wat zijn de meest voorkomende schulden?

Ongeveer 30% van de huishoudens in Nederland heeft enige vorm van schulden. Er zijn veel diverse mensen en die hebben diverse schulden. Op dit moment zijn de meest voorkomende schulden de volgende:

 • Leningen bij banken of financiers. Denk aan een hypotheek, autofinanciering of doorlopend krediet.
 • Postorderbedrijven. Denk aan online verkoop.
 • Rood staan. Dit is een krediet op je betaalrekening waarvoor je een behoorlijke rente moet betalen.
 • Achterstanden in de vaste lasten. Denk aan huurachterstand, herinneringen van je energie nota e.d.
 • Teveel ontvangen Toeslagen. Denk aan het terugbetalen van huur en of zorgtoeslag.
 • Boetes en fraudeschulden. Denk aan te hard rijden of een onverzekerd voertuig.
 • Belastingschulden en gemeentelijke heffingen. Denk aan de aanslag inkomstenbelasting of onroerende zaakbelasting.

 

Wat zijn problematische schulden?

Het hebben van schulden hoeft niet perse direct een probleem te zijn. Denk maar eens aan het hebben van een hypotheek of doorlopend krediet. Zolang je in staat bent maandelijks af te lossen en je verder toch rond kunt komen is er niet veel aan de hand. 

Dit kan natuurlijk veranderen. Bijvoorbeeld als je je baan verliest of gaat scheiden. Ineens heb je minder inkomsten maar je vaste lasten lopen gewoon door. Als je niet in staat bent terug te schakelen kun je vrij snel in de problemen komen. Je betaalt bijvoorbeeld een maand je premie zorgverzekering niet en je denkt dat doe ik volgende maand wel. Maar dan komt er iets anders wat je moet betalen, bijvoorbeeld een boete of iets dergelijks, en je betaalt nog een keer je premie zorgverzekering niet. Voor je het weet vul je het ene gat met het andere en schulden stapelen zich op. Zodra er deurwaarders en incassobureaus zich aandienen en er beslag wordt gelegd op je inkomen zijn de problemen niet meer te overzien. Je bent dan niet meer in staat je schulden te voldoen en je stopt met betalen. Je schulden zijn dan problematisch geworden.

Gelukkig kun je problematische schulden oplossen door bijvoorbeeld naar de schuldhulpverlening van de gemeente te stappen. Maar ook door bijvoorbeeld bewindvoerder van Findool in te schakelen die jouw situatie stabiliseert en je begeleidt richting een schuldenregeling.

 

Wat zijn de voorwaarden voor schuldhulpverlening?

De meeste gemeente hebben voorwaarden waaraan je moet voldoen om toegelaten te worden tot de schuldhulpverlening. De meest voorkomende voorwaarden zijn:

 • Je hebt schulden waar je zelf niet meer uitkomt. Met andere woorden je schulden zijn problematisch.
 • Je bent ouder dan 18 jaar.
 • Je staat ingeschreven in de gemeente waar je schuldhulp vraagt.
 • Je bent een bron van inkomsten
 • Je schulden zijn te goeder trouw ontstaan

 

Wat zijn de gevolgen van schulden?

Veel huishoudens (ca. 30%) in Nederland hebben enige vorm van schulden. Het is een groeiend probleem in en voor onze maatschappij. Niet alleen voor jou als je schulden hebt maar ook voor jouw omgeving. Je hoeft maar 2 maanden huurachterstand te hebben en de woningstichting kan bij een rechter vonnis halen en de huurovereenkomst laten ontbinden. 

Dan kun je zomaar op straat komen te staan. Of je maakt de post niet meer open. Je kunt geen energie meer krijgen van een energiemaatschappij omdat je overal achterstanden hebt opgelopen. De psychische gevolgen zijn navenant.

Als je schulden hebt en je niet meer weet hoe eruit te komen treedt er mentale schaarste op. Met andere woorden je gaat in een soort van overlevingsmodus en je bent alleen nog maar daar mee bezig. Dit betekent dat je minder participeert (mee doet) in de maatschappij. 

Je werkgever wordt niet blij als je schulden hebt. De kosten lopen voor hem snel op door verlies aan productiviteit. Je bent vaak minder geconcentreerd en minder accuraat. Over het algemeen ben je ook vaker ziek. En dat kan oplopen tot 7 dagen extra ten opzichte van normaal ziekte verzuim. Dan zijn er nog de administratieve lasten die je werkgever moet maken als er loonbeslag wordt gelegd.

Ook voor gemeentes lopen de kosten op. Als je vanwege een huurachterstand uit je woning wordt gezet dan draait de gemeente op voor de kosten van de maatschappelijke opvang. Maar daarnaast moeten het maatschappelijk werk en wellicht jeudgzorg ook in actie komen. Dit kost allemaal erg veel geld.

Als je achterstanden hebt laten ontstaan bij leningen en kredieten volgt er vaak een BKR (Bureau Krediet Registratie) melding. Het BKR registreert alle verstrekte leningen en kredieten in Nederland en heeft tot doel overcreditering te voorkomen. Ook credit cards en winkelpassen worden geregistreerd. 

Zodra een achterstand gemeld is bij het BKR zijn de gevolgen behoorlijk ingrijpend. De melding blijft tot zeker 5 jaar nadat de achterstand is ingelopen zichtbaar. In die tijd is het vrijwel onmogelijk bij een reguliere bank of financier een hypotheek, doorlopend krediet of andere vorm van financiering te krijgen. Iets leasen bijvoorbeeld. Dit geldt ook voor mobiele abonnementen met een nieuwe telefoon. Je loopt dan echt overal tegen financiële muren op wat een enorme beperking in je mogelijkheden oplevert.

 

Wat is het minnelijke traject?

In het minnelijke traject dienen je financiën eerst gestabiliseerd te worden. Dat wil zeggen inkomsten met je uitgaven in evenwicht brengen zodat er geen verdere achterstanden meer ontstaan. Als je een bewindvoerder of curator hebt zal hij daarvoor zorg dragen.  

Zodra jouw financiën gestabiliseerd zijn wordt er een opgave gevraagd van de openstaande vordering bij jouw schuldeisers. Op basis van die informatie zullen er betalingsvoorstellen naar je schuldeisers gestuurd worden. Dit gaat op basis van evenredigheid en het voorstel is vaak een klein percentage van de werkelijke openstaande schuld. 

Indien alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel is een schuldenregeling een feit en worden je schulden in 36 maanden afgelost. Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan wordt het restant van de schulden na 36 maanden kwijtgescholden en ben je schuldenvrij.

Mocht een of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan met het betalingsvoorstel dan is het minnelijke traject mislukt. In het geval dat er slechts 1 schuldeiser dwars ligt kan er een dwangakkoord bij de rechter worden gevraagd. Meestal zijn er meerdere schuldeisers niet akkoord en dan kan er een beroep worden gedaan op het wettelijke traject. De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). 

 

Wat is het wettelijke schuldsaneringstraject?

Wanneer het niet lukt een minnelijke regeling tot stand te brengen kan de rechter gevraagd worden om een oplossing te vinden. Dit is het zogenaamde wettelijke schuldsaneringstraject, de WSNP. Hiervoor moet een verklaring WSNP opgemaakt worden. Dit mag je niet zelf doen. Je schuldenregelaar, bewindvoerder of curator mogen dat wel. Als alle gevraagde gegevens en verklaring zijn ingevuld wordt het verzoek naar de rechtbank gestuurd. De rechtbank zal je na een aantal weken een oproep toesturen voor een zitting.

Tijdens de zitting zal de rechter onder andere je vragen hoe de schulden zijn ontstaan. Wat je er aan gedaan hebt om je schulden op te lossen en hoe je in de toekomst gaat voorkomen dat er nieuwe schulden gaan ontstaan. Wanneer je de vragen naar behoren hebt beantwoord en de rechter is er van overtuigd dat je schulden te goeder trouw zijn ontstaan zal hij je toelaten tot de WSNP.

Zodra je bent toegelaten tot de WSNP zal de rechtbank een WSNP bewindvoerder benoemen. Dit is niet hetzelfde als je beschermingsbewindvoerder of curator. De WSNP bewindvoerder gaat alleen over het oplossen van je schulden. Hij zal alle schuldeisers benaderen en erop toezien dat je aan alle eisen voldoet. Onder andere of je wel voldoende solliciteert. Ook zal er een postblokkade worden ingesteld. 

Je spaart binnen de WSNP een bedrag op. De berekening van het bedrag dat je maandelijks spaart wordt bepaald door een berekening van het Vrij te Laten Bedrag (VtLB). Van het VtLB dien je al je vaste lasten, boodschappen, kleding en schoenen enz. van te voldoen. Alles boven het VtLB wordt door de WSNP bewindvoerder gereserveerd voor je schuldeisers.

Het WSNP traject duurt normaal gesproken 36 maanden en alle schuldeisers zijn in het wettelijke traject verplicht mee te werken. Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan zal de WSNP bewindvoerder de rechter adviseren een schone lei verklaring af te geven. Met deze schone lei verklaring ben je schuldenvrij en kunnen je schuldeisers je niet meer voor die schulden aanspreken.

Er zit wel een aantal behoorlijke zware eisen aan de WSNP vast. Zo dien je minimaal full time te werken. Mocht je geen full time baan hebben dan wordt je verplicht te solliciteren voor het aantal uren dat je niet volledig werkt. Ook het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen is niet toegestaan. Wanneer er geconstateerd wordt dat jij je niet aan de voorwaarden houdt of nieuwe schulden binnen het traject laat ontstaan kan je uit het traject gezet worden. Dit houdt in dat alle schuldeisers je weer kunnen aanspreken en mag je 10 jaar lang geen beroep doen op de regeling.

 

Schuldenbewind aanvragen?

Als je na het lezen van alle informatie een goed gevoel hebt en je wil dat Findool jou bewindvoerder gaat worden en je gaat helpen met je schulden dan kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek. Doel van dit gesprek is ons voor te stellen en uitleggen hoe Findool bewindvoering uitvoert en, niet geheel onbelangrijk, verwachtingen te temperen. Tevens dient het om inzicht te krijgen in jouw financiële situatie en te bepalen waar je tegen aan loopt. Op basis daarvan kunnen we vrij snel zien of bewindvoering voor jou de juiste maatregel is.

Heb je na het lezen van alle informatie nog vragen en of opmerkingen neem dan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op. 

Aanmelden

 

Naar overzicht veelgestelde vragen