Wat is mentorschap?

Mentorschap is een maatregel om je te beschermen als je niet (volledig) goed kan beslissen over je verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Oftewel je niet vermogensrechtelijke belangen. Een mentor mag voor de jou beslissingen maken op het gebied van zorg, indien deze dit zelf niet meer goed kan.

Mentorschap is een gerechtelijke maatregel en wordt door de kantonrechter uitgesproken. De kantonrechter bepaalt ook wanneer het mentorschap beëindigd wordt. De persoon die het mentorschap uitvoert,  wordt mentor genoemd. Binnen Findool zijn er 2 professionele mentoren werkzaam. Alles wat je moet weten over mentorschap behandelen we hieronder. 

 

Inhoud

Welk doel heeft mentorschap?

Wanneer is mentorschap wenselijk?

Wat zijn de taken van een mentor?

Wat doet je mentor?

Wat is een mentorschapsplan?

Wat kost mentorschap?

Wanneer eindigt mentorschap?

Benoembaarheid van de professionele mentor

Mentorschap aanvragen?

 

Welk doel heeft mentorschap?

Wanneer je (tijdelijk) niet in staat bent goede beslissingen te nemen over je verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, oftewel je niet vermogensrechtelijke belangen,  en er zijn geen naaste familieleden die dat voor je kunnen doen kan er mentorschap worden aangevraagd. Je kan dan niet meer zelfstandig over je zorgvragen beslissen.

Het doel van mentorschap is regie te voeren op alle vlakken van je persoonlijke zorgbehoefte en daarbij jouw belangen zoveel mogelijk te behartigen. De mentor is geen eerstelijns hulpverlener, maar een regisseur voor jouw zorg en hulpvraag die pas in deze rol in actie komt wanneer dat nodig is. De mentor stelt bijvoorbeeld het zorgplan vast, maar de uitvoering van de zorg behoort niet tot de taken van de mentor. 

Hierdoor kan jouw mentor kritisch meekijken naar de zorg die jij ontvangt. Het uitgangspunt is dat er zo goed mogelijke kwaliteit van zorg aan jou geleverd wordt. De mentor neemt jouw wensen en behoeften, normen en waarden  als leidraad. Op die manier helpt(ondersteunt de mentor jou om de regie over jouw leven te houden. 

Zodra het mentorschap is uitgesproken moedigt de mentor je aan om zoveel mogelijk zelf beslissingen te maken, echter moet je hiervoor wel toe in staat zijn. Indien deze beslissingen  niet in het belang zijn van jouw zorg, dan kan de mentor beslissingen voor jou maken. mag jezelf geen beslissingen meer nemen over jouw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. 

Je bent dan wilsonbekwaam geworden en(weg?) de mentor is in deze zaken jouw wettelijke vertegenwoordiger. Dat wil niet zeggen dat de mentor op eigen houtje handelt. Hij zal jou wel zoveel mogelijk betrekken bij beslissingen welke genomen moeten worden op het gebied van zorg. Omdat niet iedere persoon die een mentor krijgt toegewezen hetzelfde is, wordt er daarom per cliënt bekeken hoe het mentorschap het beste ingezet kan worden. Mentorschap is maatwerk.

 

Wanneer is mentorschap wenselijk?

Er kunnen diverse oorzaken zijn wanneer mentorschap voor mensen noodzakelijk is. Bijvoorbeeld; omdat je vanwege een beperking of ziekte het ingewikkeld vindt om voor jezelf de juiste beslissingen te nemen op het gebied van persoonlijke verzorging(weg?)zorg.

Of wanneer je moeite hebt alle informatie te begrijpen en het daardoor kan zijn dat je verkeerde keuzes  maakt. 

 

Wat zijn de taken van een mentor?

Een mentor heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

 • • regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars.
 • • persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene, zodat de mentor weet hoe het met de betrokkene gaat.
 • • de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.
 • • in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.
 • • ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene. Bijvoorbeeld als zijn gezondheid achteruit gaat. Of als het de betrokkene niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen.
 • • verslag doen aan de rechter over het verloop van het mentorschap
 • • Een mentor mag niet beslissen over zeer persoonlijke zaken van de betrokkene, ook wel hoogst persoonlijke beslissingen genoemd.
 • • De mentor betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij zijn taken.

Er zijn ook heel persoonlijke zaken waarover de mentor niet mag beslissen, maar waar hij wel met jou over kan meedenken. Daarbij kun je denken aan:

 • • Een echtscheidingsverzoek indienen.
 • • Een kind erkennen.
 • • Een donorregistratie doen
 • • Een euthanasieverklaring opstellen
 • • Een testament opmaken
 • • Beslissen over een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

 

Wat doet je mentor?

Een mentor heeft de regie over jouw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. de mentor moedigt je aan om zoveel mogelijk zelf beslissingen te maken, echter moet je hiervoor wel toe in staat zijn. Indien deze beslissingen  niet in het belang zijn van jouw zorg, dan kan de mentor beslissingen voor jou maken.

Dus eigenlijk bijna alles op persoonlijk gebied, behalve voor de echt heel persoonlijke dingen,  beslist de mentor. Dat doet hij weliswaar als het kan in overleg met jou maar hij kan ook zonder jou beslissingen nemen. Bijvoorbeeld als hij vindt dat er bepaalde beslissingen genomen moeten worden die hij in jouw belang vindt. (weg?)

Over het algemeen zal je mentor met jou een kennismakingsgesprek plannen zodat je elkaar kunt leren kennen. Hierbij wil je mentor graag van jou horen wie je bent, wat voor jouw belangrijk is en welke normen en waarden jij hebt. Ook zal de mentor willen weten welke vorm van zorg jij nodig hebt. Het is de bedoeling dat je mentor je tenminste 1x per twee maanden bezoekt. Op deze manier kunnen jullie elkaar beter leren kennen en proberen een vertrouwensband op te bouwen. Dit vertrouwen is onontbeerlijk voor de mentor om jouw belangen te kunnen behartigen.

In het geval dat je in een instelling woont of ambulant wordt begeleid zal de mentor ook met je begeleiders regelmatig bespreken wat voor jou de juiste koers is als het gaat om je verzorging en begeleiding. Zo zal de mentor samen met jouw begeleiding het zorgplan opmaken en bespreken.  De Mentor zal bijvoorbeeld ook controleren of je indicatie nog klopt of voor jou aanvragen(weg?). 

Indien er sprake is van een Persoons gebonden Budget (PGB), zal de mentor deze controleren en in de gaten houden of deze ook op een goede manier wordt besteed. Wanneer er nog geen PGB aanwezig is, maar deze wel wenselijk is, kan de mentor deze voor je aanvragen en je ondersteunen bij het bewust keuze gesprek.

Persoons Gebonden Budget (PGB) controleren en of de juiste zorg aan jou wordt geleverd. Aanwezig zijn bij het bewust keuze gesprek en je daarmee helpen.   

 

Wat is een mentorschapsplan?

Bij het aanvragen van mentorschap dienen er diverse formulieren ingevuld te worden en samen met de nodige medische gegevens waaruit blijkt dat het uitspreken van het mentorschap noodzakelijk is. Sinds 2014 dient er ook een mentorschapsplan opgemaakt te worden. In dit plan wordt beschreven wat we met het mentorschap willen bereiken.

Het mentorschapsplan dient als leidraad voor het mentorschap en als middel voor het toezicht van de rechtbank. Maar er kan door omstandigheden natuurlijk van afgeweken worden. Bijvoorbeeld indien er onverwachte zaken naar bovenkomen die tijdens de aanvraag van het mentorschap nog niet bekend waren.

 

Wat kost mentorschap?

Mentorschap kost geld, dat zal je niet verbazen. Maar hoeveel kost het mentorschap nu eigenlijk? De tarieven die mentoren in rekening mogen brengen zijn forfaitair vastgesteld in de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (overheid.nl) en worden door de rechter vastgesteld. De tarieven worden regelmatig geïndexeerd. Voor de huidige tarieven verwijzen wij je naar de bijlage.

Wanneer je weinig inkomsten of een uitkering op het sociaal minimum ontvangt kan het zijn dat er recht bestaat op bijzondere bijstand voor de kosten van het mentorschap. De bijzondere bijstand wordt door jezelf of als je ook een bewindvoerder hebt,  door je bewindvoerder aangevraagd in de gemeente waarin je woont. Als de gemeente besluit dat je recht hebt op bijzondere bijstand worden de kosten geheel of gedeeltelijk door de gemeente betaald. Heb je inkomsten uit werk of uitkering die boven het sociaal minimum liggen dan bestaat er waarschijnlijk geen recht op bijzondere bijstand en zal je de kosten van het mentorschap zelf moeten betalen.

 

Wanneer eindigt mentorschap?

Mentorschap eindigt wanneer:

 • De kantonrechter de maatregel beëindigt, al dan niet op verzoek van de onder mentorschap gestelde, de mentor of andere belanghebbenden.
 • Wanneer de gronden voor het mentorschap niet meer aanwezig zijn.
 • Indien de onder mentorschap gestelde overlijdt. 

 

Benoembaarheid van de professionele mentor

Een professionele mentor wordt door de rechtbank benoemd. Niet iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan zomaar benoemd worden. Professionele mentoren moeten aan diverse kwaliteitseisen en opleidingseisen voldoen. Dit staat in het besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren. Tevens dient de administratie op orde te zijn en dient dit jaarlijks gecontroleerd te worden door een accountant die daarvoor een verklaring opmaakt. Ook dienen de mentoren jaarlijks bijscholing te volgen. Alle benodigde gegevens worden gecontroleerd door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Zij bepalen uiteindelijk of een aangewezen mentor benoembaar is. Findool voldoet aan alle eisen die zijn gesteld en is daarom benoembaar als mentor.

 

Mentorschap aanvragen?

Als je na het lezen van alle informatie een goed gevoel hebt en je wil dat Findool voor jou mentorschap gaat uitvoeren dan kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek. Doel van dit gesprek is ons voor te stellen en uitleggen hoe Findool mentorschap uitvoert en wat je van een mentor mag verwachten. Op basis daarvan kunnen we vrij snel zien of mentorschap voor jou de juiste maatregel is.

Heb je na het lezen van alle informatie nog vragen en of opmerkingen neem dan contact met ons op. Vul hieronder je naam en telefoonnummer in en wij bellen je zo snel mogelijk terug.

Aanmelden

 Naar overzicht veelgestelde vragen