Wat is curatele?

Curatele wordt aangevraagd als je (tijdelijk) niet in staat bent om je financiële zaken op orde te houden. Bijvoorbeeld als er veel schulden zijn en je tegelijkertijd niet goed voor je persoonlijke zaken kunt zorgen, omdat er sprake is van een beperking. Curatele houdt in dat je financiële zaken en/of je vermogen (maar ook al je persoonlijke zaken) door ons geregeld worden. 

Dat zijn je vermogensrechtelijke en niet vermogensrechtelijke belangen. Vanwege de curatele ben je namelijk handelingsonbekwaam geworden. Je kan en mag dan niet meer zelf beslissingen maken over je geld, goederen maar ook niet over je persoonlijke zaken. De belangrijkste vragen over curatele beantwoorden we hieronder voor je. 

 

Inhoud

Wat houdt curatele in?

Wanneer curatele?

Wat zijn de taken van de curator?

Wat doet je curator?

Hoe vraag je curatele aan?

Wanneer eindigt curatele?

Wat is het verschil tussen een curator en bewindvoerder?

Benoembaarheid van de professionele curator

Publicatie bewind in openbare registers

Wil je curatele aanvragen?

 

Wat houdt curatele in?

Curatele is de zwaarste gerechtelijke maatregel die er is en wordt door de rechter alleen uitgesproken in die gevallen waarin de lichtere maatregel bewindvoering en of mentorschap niet voldoende is. Bijvoorbeeld als er bij jou sprake is van zware verslavingsproblematiek. De curatele wordt in principe voor onbepaalde tijd uitgesproken. De rechter is ook degene die uiteindelijk bepaald of en wanneer de curatele beëindigd wordt. Hiervoor dient er elke 5 jaar een evaluatie van de curatele opgemaakt te worden.

Het doel van curatele is het beschermen van je immateriële en materiële vermogen. Met andere woorden al je financiële en persoonlijke zaken. Curatele is een zware beperkende maatregel aangezien het ingrijpt in alle facetten van je leven.  

 

Wanneer curatele?

Curatele is een zware maatregel die tegenwoordig nauwelijks meer door de kantonrechter wordt uitgesproken. Het kan aangevraagd worden als je kampt met een zware alcohol- of drugsverslaving. Of als je door een psychische of geestelijke aandoening een gevaar vormt voor jezelf of voor anderen. In alle andere gevallen zal een kantonrechter voor de lichtere maatregelen bewind en of mentorschap kiezen of een combinatie van die 2 maatregelen.

 

Wat zijn de taken van de curator?

Een curator heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

 • • beslissen over het geld en bezit van de betrokkene;
 • • rekeningen betalen, uitkeringen en toeslagen aanvragen;
 • • administratie en belastingaangifte doen;
 • • het regelen van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene;
 • • persoonlijk contact onderhouden zodat hij weet hoe het met de betrokkene gaat;
 • • de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen;
 • • in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft. (financieel) verslag doen aan de kantonrechter over het verloop van de curatele;
 • • (financieel) verslag doen aan de kantonrechter over het verloop van de curatele.

 

Wat doet je curator?

De curator beheert al het geld en alle goederen die onder de curatele vallen, hierover kan je niet meer beschikken. Tevens beslist hij over alle persoonlijke zaken in jouw leven. Hierover mag je niet zelf meer beslissen. Je kunt de taken van een curator zien als een samenvoeging van de taken van een bewindvoerder en mentor ineen. Dus het bestaat uit een financiële component en een persoonlijk component. Binnen Findool worden de taken van de curatele uitgevoerd door een bewindvoerder (zie taken bewindvoerder) en mentor (zie taken mentor).

 

Hoe vraag je curatele aan?

Bij het aanvragen van curatele dienen er diverse formulieren ingevuld te worden en samen met de nodige medische gegevens, en als er ook schulden zijn een schuldenlijst, bij de rechtbank ingediend te worden. Sinds 2014 dient er ook een plan van aanpak opgemaakt te worden. In dit plan van aanpak wordt beschreven wat het doel van de curatele is en of er schulden aanwezig zijn.

Wanneer er ook schulden zijn dient er ook beschreven te worden welke schulden er zijn, hoeveel de schuldenlast ongeveer bedraagt en of de schulden gesaneerd kunnen worden door middel van een schuldenregeling en op welke termijn dit kan plaatsvinden.

Het plan van aanpak dient als leidraad voor de curatele en als middel voor het toezicht van de rechtbank. Maar er kan door omstandigheden natuurlijk van afgeweken worden. Bijvoorbeeld indien er onverwachte zaken naar bovenkomen die tijdens de aanvraag van curatele nog niet bekend waren.

 

Wanneer eindigt curatele?

Curatele eindigt wanneer:

• De kantonrechter de maatregel beëindigd, of wanneer hij de maatregel te zwaar acht. De curatele zal dan in veel gevallen worden omgezet naar bewind in combinatie met mentorschap

• Wanneer de gronden van het bewind niet meer aanwezig zijn. De curatele kan beëindigt worden of worden omgezet naar bewind in combinatie met mentorschap.

• Indien de onderbewindgestelde overlijdt. 

 

Wat is het verschil tussen een curator en bewindvoerder?

Het begrip curator en bewindvoerder wordt wel eens met elkaar verward. Indien je onder bewind bent gesteld wordt er een bewindvoerder aangewezen. Een bewindvoerder heeft dezelfde taken en verplichtingen als een curator met een belangrijk verschil. Curatele wordt op de persoon uitgesproken. Dit maakt dat je handelingsonbekwaam bent geworden. 

Dit houdt in dat de curator over alles in jouw leven gaat op zowel financieel als persoonlijk gebied. Je hebt daarover geen zeggenschap meer en betekent dat je zonder toestemming van je curator geen enkele (rechts)handeling meer mag verrichten. Bewind wordt uitgesproken over je geld en goederen en daarom kun je daarover niet meer zelfstandig beschikken maar je mag nog wel beslissingen nemen over je persoonlijke zaken. 

Curatele is daarom een veel zwaardere maategel als bewind aangezien die volledig ingrijpt in je leven. Deze maatregel wordt daarom niet vaak uitgesproken maar alleen als het echt niet anders kan. Bijvoorbeeld als er bij jou sprake is van zware verslavingsproblematiek.

 

Benoembaarheid van de professionele curator

Een professionele curator wordt door de rechtbank benoemd. Niet iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan zomaar benoemd worden. Professionele curatoren moeten aan diverse kwaliteitseisen en opleidingseisen voldoen. Dit staat in het besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren. 

 

Tevens dient de administratie op orde te zijn en dient dit jaarlijks gecontroleerd te worden door een accountant die daarvoor een verklaring opmaakt. Ook dienen de curatoren jaarlijks verplicht bijscholing te volgen. Alle benodigde gegevens worden gecontroleerd door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Zij bepalen uiteindelijk of een aangewezen curator benoembaar is. Findool voldoet aan alle eisen die zijn gesteld en is daarom als benoembaar als curator.

 

Publicatie bewind in openbare registers

De curatele wordt in alle gevallen gepubliceerd in een openbaar register:

 • • Het Centraal curatele- en bewindregister (het CCBR) – dit is bij wet verplicht; 
 • • Het handelsregister (kvk.nl) – dit is verplicht als de curandus een onderneming heeft;
 • • het kadaster (kadaster.nl) – dit is verplicht als de curandus een woning bezit.

Tevens bericht de griffie van de rechtbank ook de gemeente waarin je staat ingeschreven over de curatele en publiceert de curatele in de Staatscourant en officielebekendmakingen.nl.

De reden hiervoor is je dat door de curatele handelingsonbekwaam bent geworden en dat je daardoor niet zelfstandig meer rechtshandelingen mag verrichten. Een ieder dient daarvan kennis te kunnen nemen. Dit betekent dat de curator, indien hij van mening is dat uitgaven en of gedragingen niet in jouw belang zijn, alles terugdraaien.

 

Wil je curatele aanvragen?

Als je na het lezen van alle informatie een goed gevoel hebt en je wil dat Findool jouw curator gaat worden dan kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek. Doel van dit gesprek is ons voor te stellen en uitleggen hoe Findool curatele uitvoert. Tevens dient het om inzicht te krijgen in jouw financiële en persoonlijke situatie en te bespreken waar je tegen aan loopt. Op basis daarvan kunnen we vrij snel zien of curatele voor jou de juiste maatregel is.

Heb je na het lezen van alle informatie nog vragen en of opmerkingen neem dan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.met ons op. 

Aanmelden

 

Naar overzicht veelgestelde vragen