Wat is bewindvoering?

Wanneer je niet in staat om je financiële zaken op orde te houden en er schulden zijn waar je niet uitkomt. Waardoor je in de problemen zit, dan kan een bewindvoerder van Findool je helpen. Bewindvoering houdt in dat je financiële zaken en/of je vermogen door ons geregeld worden, als je dat zelf niet meer kan. Je mag dan niet meer zelf beslissingen maken over je geld, woning enz. In dit artikel beantwoorden elke vraag die je hebt over bewindvoering. 

 

Inhoud

Wat is beschermingsbewind?

Wanneer is bewindvoering wenselijk?

Wat zijn de taken van een bewindvoerder?

Wat doet een bewindvoerder?

Plan van aanpak bewindvoering

Wat kost bewindvoering?

Wanneer eindigt bewindvoering?

Wat zijn de taken van de bewindvoerder bij overlijden?

Wat is het verschil tussen een bewindvoerder en een curator?

Wat is het verschil tussen budgetbeheer en bewindvoering?

Benoembaarheid van de professionele bewindvoerder

Publicatie bewind in openbare registers

Bewindvoering aanvragen?

 

Wat is beschermingsbewind?

Bewind, ook wel beschermingsbewind, is een gerechtelijke maatregel die wordt uitgesproken door de rechter en is in principe voor onbepaalde tijd. De rechter is ook degene die uiteindelijk bepaald of en wanneer het bewind beëindigd wordt. Hiervoor dient er elke 5 jaar een evaluatie van het bewind opgemaakt te worden. Hij beslist ook over welk deel van je bezit wij de zaken voor je gaan regelen.

Het doel van bewind is het beschermen van je vermogen tegen uitgaven die eigenlijk niet kunnen en of het stabiliseren van je financiële huishouding. Met andere woorden inkomen en uitgaven met elkaar in evenwicht brengen. Zeker als er schulden zijn is dat van belang.

 

Wanneer is bewindvoering wenselijk?

Er zijn allerlei oorzaken waardoor mensen (al dan niet tijdelijk) hun eigen financiële zaken niet zelf kunnen regelen. Als je bijvoorbeeld een verstandelijke beperking hebt is het moeilijk je financiële zaken te overzien. Dit geldt ook bij lichamelijke en psychische oorzaken, zoals bijvoorbeeld bij mensen die een psychose hebben gehad of kampen met verslavingsproblematiek. Ook zij ontberen (al dan niet tijdelijk) het overzicht om financieel op eigen benen te kunnen blijven staan.

Maar ook het bekende ‘gat in de hand’ waardoor er gemakkelijk schulden kunnen ontstaan of al zijn ontstaan, of mensen die beïnvloedbaar zijn, zich makkelijk laten ompraten waardoor er misbruik van hen gemaakt kan worden of die verkeerde inschattingen maken kunnen met bewind beschermd worden. Vaak helpt bewindvoering mee om dit soort financiële problemen te voorkomen of op te lossen en herhaling in de toekomst te voorkomen.

 

Wat zijn de taken van een bewindvoerder?

Een bewindvoerder heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

 • beslissingen nemen over het geld en het bezit samen met betrokkene of met toestemming van de kantonrechter
 • rekeningen betalen
 • geld geven voor de dagelijkse boodschappen
 • regelen van de belastingaangifte
 • aanvragen van toeslagen of een uitkering
 • een administratie bijhouden van de inkomsten en uitgaven
 • zijn administratie laten controleren door betrokkene en de kantonrechter
 • de bewindvoerder doet zijn werk zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene

 

Wat doet een bewindvoerder?

De bewindvoerder beheert al het geld en alle goederen die onder het bewind vallen. Hierover mag je niet zelf meer beschikken. Over het algemeen vallen alle alle goederen die in jouw bezit zijn onder het bewind. Zoals bijvoorbeeld de woning, auto, abonnement van het intenet. Je kan en mag deze goederen daarom niet zonder toestemming van je bewindvoerder verkopen o.i.d.

Je krijgt een beheerrekening bij Findool waarop al je inkomsten (salaris of uitkering) worden gestort. Deze rekening staat op jouw naam maar wordt beheert door onze bewindvoerder. Vanaf deze rekening worden al jouw vaste lasten betaalt. Ook wordt er een leefgeldrekening geopend. 

Deze rekening staat ook op jouw naam, maar in tegenstelling tot de beheerekening, mag je over deze rekening zelf beschikken. Leefgeld wordt in principe wekelijks verstrekt en daarvan zul je je boodschappen moeten doen en alle overige dingen zaken moeten bekostigen.

Er wordt gekeken naar je inkomen c.q. uitkering en gecontroleerd of je alles ontvangt waar je recht op hebt. Zoals bijvoorbeeld huur en zorgtoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke heffingen enz.. Indien nodig vragen we dat voor je aan. Tegelijkertijd worden ook je verzekeringen gecontroleerd en indien noodzakelijk wordt er een verzekering afgesloten. Ook is de bewindvoerder verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de aangifte inkomsten belasting.

Indien je schulden hebt worden je schuldeisers door de bewindvoerder benaderd voor een opgave van de vordering en dienen zij zich voortaan bij de bewindvoerder te melden zodat jij niet meer door hen wordt lastig gevallen. De bewindvoerder wordt namelijk ook je postadres. Dat is wettelijk zo geregeld. 

Vaak liggen er al meerdere beslagen op loon of uitkering. Het komt veel voor de beslagvrije voet, dat deel van het inkomen waar je recht op blijft houden, niet juist is berekend. De bewindvoeder zal dan bezwaar maken en ervoor zorgdragen dat de juiste beslagvrije voet gehanteerd wordt. Daarmee krijgen we vaak de maandelijkse begroting rond en zullen er geen verdere achterstanden in de vaste lasten meer ontstaan. 

Zodra alles op zowel financieel gebied maar ook in je persoonlijke situatie stabiel is kunnen wij je begeleiden richting de schuldhulpverlening en een schuldenregeling voor je aanvragen zodat je uiteindelijk schuldenvrij wordt en je weer met opgeheven hoofd kunt deelnemen aan de maatschappij.

Bij de start van het bewind moet de bewindvoerder een boedelbeschrijving op maken. Dit is een overzicht van alle geld en goederen vanaf het moment dat het bewind is uitgesproken. Over het algemeen gaat het dan om alle rekeningnummers die op jouw naam staan met het saldo van dat moment en alle van waarde zijnde goederen, zoals bijvoorbeeld een auto of koopwoning. Ook als er schulden zijn dienen die te worden opgegeven. Daarnaast dient de bewindvoerder jaarlijks verantwoording af te leggen over het bewind van het afgelopen kalenderjaar.

Dit doet hij door middel van een rekening & verantwoording, kortweg R&V. De R&V is een gespecificeerd overzicht van alle inkomsten en uitgaven in dat jaar. Tevens dient vermeld te worden of je vermogen is toe of afgenomen en wat er met je schulden is gedaan aangevuld met eventuele bijzonderheden in dat jaar. Bijvoorbeeld als je verhuisd bent. De R&V dient met jou te worden besproken en door jou voor akkoord te worden ondertekend voordat het naar de rechtbank wordt gestuurd. Tenzij je hier niet toe in staat bent.

De bewindvoerder mag niet zomaar van alles aan en verkopen. Voor het aanschaffen van zaken en diensten die boven de € 1500,- liggen dient de bewindvoerder machtiging te vragen aan de kantonrechter. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een auto of koopwoning. De kantonrechter beslist uiteindelijk of de zaak of dienst mag worden aangeschaft.

Ook bij nalatenschappen gelden er bepaalde regels. Mocht een persoon komen te overlijden van wie je erfgenaam bent en je staat onderbewind, dan mag een bewindvoerder de nalatenschap niet zonder meer accepteren. Maar slechts alleen beneficiair aanvaarden. Dit houdt in dat de nalatenschap volledig afgewikkeld dient te worden en alleen als er na aftrek van alle kosten en eventueel schuldeisers een batig saldo overblijft de nalatenschap aanvaardt wordt. 

 

Plan van aanpak bewindvoering 

Bij het aanvragen van bewind of beschermingsbewind dienen er diverse formulieren ingevuld te worden en samen met de nodige medische gegevens en of schuldenlijst bij de rechtbank ingediend te worden. Sinds 2014 dient er ook een plan van aanpak opgemaakt te worden. In dit plan van aanpak wordt beschreven wat het doel van het bewind is.

Wanneer er ook schulden zijn dient er ook een aanvullend plan van aanpak ingediend te worden. In dit plan wordt beschreven welke schulden er zijn, hoeveel de schuldenlast ongeveer bedraagt en of de schulden gesaneerd kunnen worden door middel van een schuldenregeling en op welke termijn dit kan plaatsvinden.

De plannen van aanpak dienen als leidraad voor het bewind en als middel voor het toezicht van de rechtbank. Maar er kan door omstandigheden natuurlijk van afgeweken worden. Bijvoorbeeld indien er onverwachte zaken naar bovenkomen die tijdens de aanvraag van het bewind nog niet bekend waren.

 

Wat kost bewindvoering?

Bewindvoering kost geld, dat zal je niet verbazen. Maar hoeveel kost bewindvoering nu eigenlijk? De tarieven die bewindvoerders in rekening mogen brengen zijn forfaitair vastgesteld in de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (overheid.nl) en worden door de rechter vastgesteld. De tarieven worden regelmatig geïndexeerd. Voor de huidige tarieven verwijzen wij je naar de bijlage.

Wanneer je weinig inkomsten of een uitkering op het sociaal minimum ontvangt kan het zijn dat er recht bestaat op bijzondere bijstand voor de kosten van het bewind. De bijzondere bijstand wordt door je bewindvoerder aangevraagd in de gemeente waarin je woont. Als de gemeente besluit dat je recht hebt op bijzondere bijstand worden de kosten geheel of gedeeltelijk door de gemeente betaalt. Heb je inkomsten uit werk of uitkering die boven het sociaal minimum liggen dan bestaat er waarschijnlijk geen recht op bijzondere bijstand en zal je de kosten van het bewind zelf moeten betalen.

 

Wanneer eindigt bewindvoering?

Bewindvoering eindigt wanneer:

 • De kantonrechter de maatregel beëindigd, al dan niet op verzoek van de onderbewind gestelde of bewindvoerder.
 • Wanneer de gronden van het bewind niet meer aanwezig zijn.
 • Indien de onderbewindgestelde overlijdt, failliet wordt verklaard of ondercuratele wordt gesteld.

 

Wat zijn de taken van de bewindvoerder bij overlijden?

Als je tijdens het bewind komt te overlijden dient de bewindvoerder dit zo snel mogelijk te melden bij de kantonrechter. De bewindvoerder zal daarom bij je erfgenamen om een akte van overlijden of verklaring van erfrecht vragen. Door het overlijden eindigt het bewind per direct en daarmee ook de taken van de bewindvoerder. 

Wel dient de bewindvoerder het bewind af te wikkelen. Zo zal hij de bank van het overlijden moeten inlichten en moet hij de eindrekening & verantwoording opmaken. Dit is de stand van zaken per datum van het overlijden en dient ter goedkeuring aan je erfgenamen te worden overhandigd. Wanneer zij akkoord zijn en door hen is ondertekend wordt de eindrekening & verantwoording ingediend bij de rechtbank en kan het dossier worden gesloten.

Het regelen van de begrafenis en afwikkelen van de nalatenschap is geen taak van de bewindvoerder maar van de erfgenamen. Uiteraard laten we je erfgenamen er niet alleen voorstaan. Binnen de mogelijkheden die wij nog hebben zullen wij hen zoveel mogelijk bijstaan met raad en daad.

 

Wat is het verschil tussen een bewindvoerder en een curator?

Het begrip curator en bewindvoerder wordt wel 'ns met elkaar verward. Indien je onder curatele bent gesteld wordt er een curator aangewezen. Een curator heeft dezelfde taken en verplichtingen als een bewindvoerder met een belangrijk verschil. Bewind wordt uitgesproken over je geld en goederen en daarom kun je daarover niet meer zelfstandig beschikken. Curatele wordt op de persoon uitgesproken. 

Dit maakt dat je handelingsonbevoegd bent geworden. Dit houdt in dat de curator over alles in jouw leven gaat op zowel financieel als persoonlijk gebied. Je hebt daarover geen zeggenschap meer en betekent dat je zonder toestemming van je curator geen enkele (rechts)handeling meer mag verrichten. 

Curatele is daarom een veel zwaardere maategel dan bewind, aangezien die volledig ingrijpt in je leven. Deze maatregel wordt daarom niet vaak uitgesproken maar alleen als het echt niet anders kan. Bijvoorbeeld als er bij jou sprake is van zware verslavingsproblematiek.

 

Wat is het verschil tussen budgetbeheer en bewindvoering?

Bij budgetbeheer beheert iemand anders jouw geld volgens een vooraf opgemaakt budgetplan. De beheerder zorgt ervoor dat je niet meer uitgeeft dan wat er binnenkomt. Van alle inkomsten die er binnen komen worden eerst de vaste lasten voldaan. Van het deel  wat overblijft wordt er leefgeld verstrekt en een deel wordt gebruikt om te sparen of te reserveren voor bijvoorbeeld het eigen risico. 

 

Anders dan bij beschermingsbewind, wat wordt uitgesproken door de kantonrechter,  wordt budgetbeheer uitgevoerd op basis van een door jouw verstrekte volmacht en getekende overeenkomst. Het budgetbeheer kan ook zonder tussenkomst van de kantonrechter beëindigd worden.

 

Benoembaarheid van de professionele bewindvoerder

Een professionele bewindvoerder wordt door de rechtbank benoemd. Niet iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan zomaar benoemd worden. Professionele bewindvoerders moeten aan diverse kwaliteitseisen en opleidingseisen voldoen. Dit staat in het besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren. 

Tevens dient de administratie op orde te zijn en dient dit jaarlijks gecontroleerd te worden door een accountant die daarvoor een verklaring opmaakt. Ook dienen de bewindvoerders jaarlijks verplicht bijscholing te volgen. Alle benodigde gegevens worden gecontroleerd door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Zij bepalen uiteindelijk of een aangewezen bewindvoerder benoembaar is. Findool voldoet aan alle eisen die zijn gesteld en is daarom als benoembaar als bewindvoerder.

 

Publicatie bewind in openbare registers

Het bewind kan in sommige gevallen worden gepubliceerd in een openbaar register:

 • het Centraal curatele- en bewindregister (het CCBR) – dit is verplicht als de grond van het bewind het hebben van problematische schulden en of verkwisting is. En soms als de bewindvoerder of de kantonrechter registratie nodig vindt vanwege iemands geestelijke of lichamelijke toestand.
 • het handelsregister (kvk.nl) – dit is verplicht als de onderbewindgestelde een onderneming heeft;
 • het kadaster (kadaster.nl) – dit is verplicht als de onderbewindgestelde een woning bezit.

De reden hiervoor is dat publicatie je beschermt tegen ongewenste financiële verplichtingen. Als je bijvoorbeeld bij een bedrijf iets wil kopen kan dat bedrijf het register raadplegen en controleren of je onderbewind staat. In dat geval kan er pas sprake zijn van een aankoop als je bewindvoerder daarvoor toestemming heeft gegeven. Andersom kan je bewindvoerder aankopen gedaan zonder toestemming terug draaien als hij van mening is dat dit niet in je belang is.

 

Bewindvoering aanvragen?

Als je na het lezen van alle informatie een goed gevoel hebt en je wil dat Findool jouw bewindvoerder gaat worden dan kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek. Doel van dit gesprek is ons voor te stellen en uitleggen hoe Findool bewindvoering uitvoert en, niet geheel onbelangrijk, verwachtingen te temperen. 

Tevens dient het om inzicht te krijgen in jouw financiële situatie en te bespreken waar je tegen aan loopt. Op basis daarvan kunnen we vrij snel zien of bewindvoering voor jou de juiste maatregel is.

Heb je na het lezen van alle informatie nog vragen en of opmerkingen neem dan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op. 

Aanmelden

 

Naar overzicht veelgestelde vragen